Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a sociální služby prevence. Vítáme vás na našich stránkách !

Číslo našeho bankovního účtu je 193699144/0300 .

Kontakt: 734 435 162, e-mail: reditel@milevsko.charita.cz

IČ: 63263416

Informace o nás

Farní charita Milevsko byla zřízena 1.12.1991 jako součást Diecézní charity České Budějovice.

Až od 1. března 1999 je zařazena do rámce celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit jako organizace s vlastní právní subjektivitou. Zakládající členkou je Jaroslava Šiková. S počtem klientů se rozrůstal i počet zaměstnanců. V současné době tým FCHM tvoří ředitelka Alena Růžičková, v projektu Pečovatelská služba - asistent sociální pracovnice a částečně pracovnice pro přímo obslužnou péči Jaroslava Šiková,  sociální pracovnice a pečovatelka  Bc. Lucie Vachová, DiS (DPP)., pečovatelky: Martina Zemanová, Jiřina Kohoutová DPP), Pavla Vostřáková, Dana Nachlingerová, Marie Keřková, Eva Chýlová.

 V projektu NZDM sv.Františka z Assisi  i v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi - Rozárka pracuje   sociální pracovnice Mgr. Marie Krátká  a  další odborná pracovnice Mgr. Marie Šindelářová, pracovnice v sociálních službách Jana Stehlíková. Na DPP vypomáhá pracovnice v soc.službách Helena Hofmanová a sociální pracovnice Mgr. Hana Kozáková.

Posláním Farní charity Milevsko je pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, naplňovat službu křesťanské lásky k bližnímu bez ohledu na rasu, národnost nebo víru a pomoci klientům, aby mohli závěr svého života prožít co nejkvalitněji a co možná nejdéle ve svých domovech. Naše  terénní pečovatelská služba však není určena pouze pro seniory, ale pro všechny občany z Milevska a okolních obcí, kteří z důvodu akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou být soběstnační v základních životních dovednostech a  potřebách.

Ve své činnosti se soustřeďujeme  na poskytování terénní pečovatelské služby (pomoc při zajištění chodu domácnosti a práce s tím spojené, stravování a pomoc při zajištění stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajišťování duchovních potřeb. Činnosti se zajišťují podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006. § 6.

 Jako jediný poskytovatel v našem regionu provádíme svoji činnost i ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích (índividuální požadavky dle smlouvy).

 

Sociálně aktivizační služba Rozárka je určena rodinám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace.

NZDM sv. Františka z Assisi (klub Fanouš) nabízí dětem a mládeži alternativu života na ulici....

Dále provozujeme celoročně charitní šatník, pořádáme kulturní nebo vzdělávací akce, sbíráme poštovní známky pro misie a naše dobrovolnice pletou obvazy pro malomocné, kdy materiál zajišťuje naše organizace.

Veškeré potřebné osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s GDPR (ochrana osobních údajů).

 

 

"Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří,

mně jste učinili." (Mt.,25,40)

  

Dokud ještě máme čas, prokazujeme dobro všem lidem. (Gal 6,10)