Nízkoprah Fanouš

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi bylo oficiálně otevřeno ve středu 24.9.2014. Tato v Milevsku nová sociální služba je poskytována zdarma, je zaregistrovaná na Krajském úřadě od 1.8.2014.

Sídlíme v ulici Hůrecká cesta 227, v centru města - nad autobusovým nádražím.

Vedoucí NZDM (nízkoprahu Fanouš) je sociální pracovnice Mgr. Marie Krátká  (731 604 444) a Mgr. Hana Kozáková (DPP), Jana Stehlíková a Petra Nekolová

Kontakt e-mail: nzdm.fanous@milevsko.charita.cz

Facebook : Nízkoprah Fanouš

K dispozici je dětem  vše, co nenajdou na ulici - stolní hry, fotbálek,stolní hokej, hudebna s hudebními nástroji, možnost pravidelného muzicírování pod dohledem muzikanta, možnost doučování do školy, řešení různých problémů, práce nebo hry na PC, poradenství všeho druhu, výlety apod. - Sledujte program na každý měsíc !!!

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) jsou, přestože mají v mnoha ohledech blízko k zařízením školským, chápána jako služba sociální prevence. Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu mládeže a dětí (cílovou skupinou 6-26 let), které se ocitly v nepříznivé sociální / životní situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet sociálnímu vyloučení uživatelů.

Především je třeba konstatovat, že služby sociálních prevence mají představovat „měkkou“ alternativu institucionálních typů pomoci. Metody nejsou otevřeně donucovací, přístup k uživatelům je přísně individuální. Klienty se stávají jednotlivci a skupiny, které se z různých důvodů institucionálním způsobům pomoci vyhýbají. Jejich využívání či nevyužívání spočívá výhradně na svobodném rozhodnutí uživatelů. V praxi to znamená to, že docházení či nedocházení do NZDM je dobrovolné, uživatel může využívat služeb pravidelně či nepravidelně a v tomto směru na něj není vyvíjen žádný nátlak.

To, co odlišuje NZDN od běžného volnočasového klubu, je především tým pracovníků (sociální, pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách), kteří, vybaveni patřičnými mimikry (oděv, přirozené vystupování  apod.) a metodami v souladu se standardy sociálních služeb, proplouvají klubem a po naprosto neformální linii nabízejí a uskutečňují sociální práci ve prospěch těch, kteří o to alespoň v tomto „balení“ stojí. Vstupují do interakcí, hovoří s osazenstvem klubu, navrhují činnosti, poskytují zpětnou vazbu. Mnohým z uživatelů, uzamčeným v mikrokosmu subkultury či ghetta, se jí mnohdy jinde než zde nedostává.

Cílem NZDM

Uzavřením dohody o poskytování služeb se zájemce ocitá v pozici uživatele NZDM. Přestože by atmosféra NZDM neměla být příliš sešněrovaná, podléhá uživatel systému jistých pravidel a povinností, které z jeho kontraktu vyplývají. Uzavření dohody je zásadním krokem k definování, nebo hledání cíle, který by uživateli mohl pomoci jeho situaci řešit nebo alespoň usnadnit.

 Dětem a mládeži je třeba zajistit

 • „podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí

 • snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování

 • zvýšení sociálních schopností a dovedností

 • podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity

 • nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit

 • zlepšovat kvalitu jejich života

 • předcházet nebo snížit zdravotní rizika související s jejich způsobem života

 • lepší orientaci v jejich sociálním prostředí

 • podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.“ (Pojmosloví NZDM; 2008)

 

Uživatel spolu s pracovníkem sestavuje individuální plán služby. Tato  činnost může, podobně jako úkony prvokontaktu, probíhat formou rozhovorů s pracovníkem. Cíle souvisí s nepříznivou životní situací, v níž se uživatel nachází, a směřují k jejímu odstranění. Uživatel společně s pracovníky konzultuje tyto body:

 • Cíl(e) stanovené uživatelem či pracovníkem na základě individuálních rozhovorů, resp. kontaktu s klientem.

 • Kroky, které povedou k dosažení cíle (činnosti, jednotlivé služby apod.).

 • Prostředky, které mu nabízí pracovník (vybavení klubu, asistenci pracovníka, radu, informaci apod.).

 • Harmonogram činnosti.

 • Termíny, ve kterých dojde k revizi dosažených dílčích cílů.

 • Termín, v jehož rámci by uživatel cílů rád dosáhl (plán lze realizovat okamžitě).

 • Výsledky činnosti.

 • Seznam opatření (sankcí), která nastanou, nebude-li plán z důvodů porušení dohody, pravidel naplňován. Eventuální výčet výhod, které lze čerpat za účelem, resp. v případě plnění cílů.

Obsah služby NZDM

Pracovníci NZDM jsou vybaveni arzenálem standardních nástrojů.

Níže uvedený seznam intervencí vede k naplňování procesu individuálního plánování a k vytváření individuálního plánu s uživatelem.

 • Kontaktní práce; Způsob a metoda práce, pomocí které vytváříme prostor a situaci pro realizaci drobných individuálních plánům - cílených intervencí.

 • Situační intervence - Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v prostoru zařízení.

 • Informační servis uživateli - Poskytování specifických informací pracovníkem uživateli, nejlépe v kontaktní místnosti.

 • Poradenství - odehrává se formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné místnosti.

 • Krizová intervence / Pomoc v krizi - řešení krizové situace, vzniklé v životě uživatele.

 • Zprostředkování dalších služeb (doprovod) - jedná se o dojednání návazné služby v zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

 • Případová práce - dlouhodobá individuální práce. Případová práce se děje plánovaně, při zachování tohoto postupu:

  • společné vydefinování kontraktu

  • vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek kontraktu

  • vedení dokumentace, s kterou je uživatel obeznámen

  • pravidelné revize kontraktu s uživatelem (zda se naplňuje kontrakt)

  • práce je časově ohraničená, je stanoven její začátek a konec

  • konzultace vedení případu uživatele na intervizních a supervizních setkáních týmu

  • pravidelná reflexe

 • Skupinová práce / práce se skupinou - cílená aktivita poskytovaná skupině uživatelů, zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností.

 • Práce s blízkými osobami - informační servis, poradenství poskytované blízkým osobám uživatele (rodiče, přátelé, kamarádi, …), realizované pouze se souhlasem uživatele.

 • Pobyt v zařízení - rozumí se jím pobyt uživatele bez čerpání dalších služeb.

 • Volnočasové aktivity - jde o aktivity, poskytující náplň volného času uživatelů, které nespadají do jiných výkonů NZDM.