Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba je určena všem osobám (bez omezení věku) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech a při plnění základních potřeb a to z důvodu věku, akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomáháme osobám s tělesným, zdravotním, mentálním, zrakovým nebo kombinovaným postižením a seniorům. Služba je poskytována osobám v Milevsku a okolí. Místem poskytování služby je domácí prostředí uživatele a  místo jeho pohybu (při cestě k lékaři, na úřady, veřejné instituce atd.) na území města Milevska a okolí. Služba může být i dočasná - např. v době rekonvalescence  po operaci, v době, kdy partner či rodina se nemohou postarat (dovolená) atd.

Služba je poskytována na základě smlouvy mezi poskytovatelem (Farní charita Milevsko) a uživatelem služby. Zájemce o službu může telefonicky kontaktovat

- sociální pracovnici (737 250 146), pecovatelskasluzba@milevsko.charita.cz

- asistentku a vedoucí pečovatelku (775 028 636), pecovatelskasluzba@milevsko.charita.cz

- ředitelku (734 435 162), písemně (či osobně - nejlépe po domluvě) na adrese Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko a nebo mailem - reditel@milevsko.charita.cz

 Úkony pečovatelké služby jsou hrazené. Tabulku se sazbami za úkony včetně smlouvy ochotně poskytne a vše vysvětlí vedoucí pečovatelka nebo sociální pracovnice. Vyškolené pečovatelky plně respektují klientovu osobnost a vedle péče zaměřující se na materiální úkony pečují také o duchovní rozměr lidského života. Setkání s klientem se tím mění ze setkání pracovního na setkání člověka s člověkem, které se neobejde bez popovídání, naslouchání a vcítění se do prožívání toho druhého.

 

Mezi nejčastěji poskytované služby patří pomoc s osobní hygienou, donáška oběda,  příprava a dohled u jídla, podávání nápojů, dohled nad nemocným, obstarání běžných nákupů, zajišťování běžného úklidu, vyřizování pochůzek (platby, pošta, úřady), doprovod (k lékaři, do kostela, na úřad), vynášení odpadků, apod. .

Principy služby:

 • láskyplné jednání a úcta ke člověku
 • dodržování Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu, respektování lidské důstojnosti a soukromí
 • pohlížení na uživatele v širších souvislostech (bio-psycho-sociální pohled)
 • respektování individuálních potřeb a přání uživatele
 • respektování svobodné vůle a práva volby
 • přizpůsobení se zvyklostem uživatele
 • ochrana osobních údajů a dat a informací ze služby
 • komplexnost služeb (spolupráce s lékařem, zdrav. sestrou, s úřady, zajištění kontaktu s duchovním)
 • vzájemná loajalita mezi pracovníky
 • podpora vzdělávání personálu v dané problematice

Cíle CHPS:

Hlavním cílem pečovatelské služby je udržet, případně zlepšit dosavadní způsob života uživatelů a podporovat je v zachování přirozené soběstačnosti. Cílem pečovatelské služby je také:

 • umožnit uživatelům důstojné dožití v přirozeném domácím prostředí
 • podporovat uživatele v udržení sociálních vazeb – např. být v kontaktu s rodinou a blízkými
 • spolupracovat s institucemi a organizacemi k zajištění či zlepšení života uživatele
 • podporovat individuální přístup ke každému uživateli
 • poskytovat odborné a kvalitní služby v souladu s metodikou organizace
 • zajišťovat a zprostředkovávat kvalitní základní sociální poradenství

Sociální pracovnice: Bc. Lucie Vachová, DiS.

Vedoucí služby, asistent soc. prac.: Jaroslava Šiková